انواع سازه پیش ساخته

ویلای پیش ساخته در متراژ مختلف

ویلایی ۱۸متری

ویلایی ۲۴ متری

ویلایی۱۸ متری

ویلایی۳۲متری

ویلایی۱۸متری

ویلایی۳۲متری

ویلایی۲۴ متری

ویلایی ۳۶ متری

 

 

انتشار توسط 8 تم